• Home
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky vydané společností TAKTIK Media s.r.o., IČ:  24289281, sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 193371 (dále jen „TAKTIK Media s.r.o.“ nebo „prodávající“ a  „obchodní podmínky“): 

1. Jakákoliv objednávka (poštovní,  telefonická, elektronická) uskutečněná v souladu s Obchodními podmínkami  je závazná (dále jen „objednávka“). Objednavatel se zavazuje zboží  objednané v objednávce při doručení převzít a uhradit částku uvedenou na  faktuře v termínu splatnosti.  

2. Objednávkovým formulářem se rozumí údaje v sekci košík (kroky 1-4) na webu librio.cz. 

3.  Závazná objednávka vzniká odesláním objednávkového formuláře stisknutím  tlačítka („Dokončení objednávky“) na kroku 4 („Shrnutí objednávky“).  Odeslaný objednávkový formulář je považován za závazný návrh na uzavření  kupní smlouvy.  

4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy  prodávající potvrdí objednávku. Potvrzení objednávky je zasláno  kupujícímu prostřednictvím e-mailu.  

5. Prodávající je oprávněn  požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží  kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se neuplatňuje.  

6.  Prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít (odstoupit od  ní) v případech, kdy došlo k významné změně v ceně zboží na straně jeho  dodavatele, zboží se již nevyrábí, nebo nedodává. V případě, že kupující  již uhradil celou kupní cenu, nebo její část, budou mu vynaložené  finanční prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet, nejpozději do 15  dnů od odstoupení prodávajícího od smlouvy.  

7. Objednávkový formulář musí obsahovat všechny kontaktní údaje a musí být podepsán (dále také jako „platná objednávka“).  

8.  Společnost TAKTIK Media, s. r. o. se zavazuje přijmout a zpracovat  každou platnou objednávku. O zpracování platné objednávky informuje  objednavatele na e-mailové adrese, kterou uvedl v rámci objednávky  zboží.  

9. Společnost TAKTIK Media, s. r. o. se zavazuje doručit  objednané zboží v plném rozsahu v termínu určeném v záhlaví  objednávkového formuláře na adresu školy uvedenou v objednávkovém  formuláři v sekci „Dodací údaje“.  

10. Společnost TAKTIK Media,  s. r. o., nenese odpovědnost za opožděné doručení objednávky způsobené  nesprávnými nebo neúplnými údaji v objednávkovém formuláři.  

11. Úhrada objednávky a způsob doručení zboží:  

Fyzické  osoby mají možnost uhradit objednávku platební kartou on-line předem.  Zboží doručí kurýr kurýrní společnosti. Osobní vyzvednutí zboží není  možné.  

12. Poštovné a balné je zdarma.  

13. V případě, že  je dodané zboží neúplné, vadné nebo poškozené, je zákazník povinen  bezodkladně, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží, kontaktovat  prodávajícího. Společnost TAKTIK Media, s. r. o. garantuje vyřízení  reklamace do 15 pracovních dnů od přijetí reklamace na náklady  prodávajícího.  

14. Pokud není smluvními stranami dohodnuto  jinak, reklamované zboží je nuutno zaslat na poštovní adresu skladu  vydavatelství uvedenou níže a ke zboží přiložit kopii faktury spolu s  průvodním dopisem s popisem chyby nebo důvodu reklamace. Adresa skladu:          Komořanská 1900/63, Praha 12, 14300.  

16.  Společnost TAKTIK Media, s. r. o. si vyhrazuje právo v případě potřeby  změnit tyto podmínky a upozornit na to zákazníky na webové stránce  librio.cz v sekci Obchodní podmínky.  

17. V souladu s ustanovením  § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále  jen „Občanský zákoník“) má zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů  od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je zákazník povinen  zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za TAKTIK Media, s. r. o.,  předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy  společnosti TAKTIK Media, s. r. o., telefonicky nebo na email  librio@librio.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či  e-mailem dohodnout na řešení příslušné reklamace (odstoupení od  smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s  navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou  povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí  mu TAKTIK Media, s. r. o., bez zbytečného odkladu, nejpozději do  čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně  nákladů na zpětné dodání zboží, které od něho na základě smlouvy  přijal, a to stejným způsobem. TAKTIK Media, s. r. o. vrátí zákazníkovi  přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím  zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže  zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který TAKTIK  Media, s. r. o., nabízí, vrátí TAKTIK Media, s. r. o., zákazníkovi  náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému  způsobu dodání zboží. TAKTIK Media, s. r. o. uhradí zákazníkovi náklady  spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil zákazníka na povinnost  nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g)  občanského zákoníku. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, TAKTIK  Media, s. r. o., není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky  zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že mu zboží  odeslal. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v  důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s  ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  

18. V případě sporu mezi  zákazníkem a TAKTIK Media, s. r. o., může zákazník využít též možnosti  mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může zákazník kontaktovat  subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce  (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o  mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní  inspekce.  

19. Se svými podněty nebo stížnostmi se můžete na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:  

ELEKTRONICKY : e-mail: librio@librio.cz  

POŠTOU : TAKTIK Media, s.r.o., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  

 

Vydáno TAKTIK Media s.r.o., dne 1.4.2021, s účinností ode dne 1.4.2021.

Zavřít
Upozornění
Zavřít